Cập nhật lúc Thứ sáu, 22/01/2021 - 3 giờ 10 phút, chiều. (GMT+7)
Lượt xem: 301
Căn cứ văn bản hợp nhất Luật viên chức số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn Phòng Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 329-KH/TĐTN-BTC ngày 22/10/2020 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tuyển dụng viên chức Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng năm 2020; Công văn số 2644/SNV-CCVC ngày 10/11/2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức tại Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng; Căn cứ Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố; Căn cứ Quyết định số 738-QĐ/TĐTN-BTC ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng năm 202

Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng năm 2020, Ban Thường vụ Thành đoàn thông báo kết quả xét tuyển viên chức Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng năm 2020 như sau:

- Số người đăng ký dự tuyển: 11 người.

- Số người đăng ký dự tuyển đủ điều kiện tham gia vòng 2 - vòng phỏng vấn: 11 người.

- Số người bỏ không tham gia phỏng vấn - vòng 2: 0 người.

- Số người trúng tuyển: 09 người.

1611302920-IMG_8261

Thông báo này được gửi tới từng thí sinh và đăng tải trên Website của Thành đoàn Hải Phòng: Địa chỉ: thanhdoanhaiphong.gov.vn